Warunki gwarancji
ECO-OZON jest upoważnionym przez Meiser Consulting dystrybutorem ozonatorów CASHIDO: Upoważnienie dla ECO-OZON P.H.U..

Firma Cashido (Producent) gwarantuje sprawne działanie urządzenia, na które została wydana niniejsza karta gwarancyjna pod warunkiem korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
Warunki gwarancji:
1.Okres gwarancji na Produkt obejmuje 12 miesięcy na urządzenie oraz 12 miesięcy na akcesoria, liczone od daty zakupu/wydania Produktu Użytkownikowi.
2. W ramach okresu gwarancji Producent dokona, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, bezpłatnej dla Użytkownika, naprawy lub wymiany urządzenia (zależnie od decyzji Producenta). Naprawiony / wymieniony Produkt lub jego części są wolne od wad. Wszystkie wymienione części przejdą na własność Producenta. Usterki urządzenia podlegające gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie dla Klienta w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania urządzenia.
3. Produkty oddawane lub odsyłane do Autoryzowanego Przedstawiciela powinny być kompletne (zasilacz, rurka, zawór, mieszacz itp.). Odsyłanie niekompletnych produktów, może wydłużyć termin naprawy lub ją uniemożliwić. Produkt powinien zostać zabezpieczony przez uszkodzeniami mogącymi powstać w czasie transportu, w związku z tym zalecane jest zastosowanie oryginalnego opakowania.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z:
1) korzystania z Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i niezgodnie z instrukcją obsługi,
2) uszkodzeń mechanicznych oraz niewłaściwego użytkowania, zaniedbania oraz wypadków i zdarzeń losowych niezależnie od ich przyczyny,
3) uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji, konserwacji, instalacji oraz dokonywania jakichkolwiek zmian lub przeróbek przez osoby i serwisy do tego nieupoważnione,
4) wystąpienia usterek związanych ze stosowaniem nieoryginalnych akcesoriów i podzespołów (zasilacz, rurka, zawór, mieszacz itp.),
5) eksploatacji urządzeń w warunkach znacznego zanieczyszczenia, wysokiej wilgotności lub dużych wahań temperatur, kontaktu z chemikaliami, oraz zastosowania niewłaściwej mocy energii elektrycznej,
6) rys i uszkodzeń powierzchni z tworzyw sztucznych oraz innych elementów zewnętrznych narażonych na zużycie w ramach zwykłego użytkowania Produktu.
5. Gwarancja na Produkt nie obowiązuje w przypadku zerwania z urządzenia jakiejkolwiek plomby serwisowej, świadczącej o nieautoryzowanej ingerencji.
6. Niniejsza Gwarancja odnosi się wyłącznie do oryginalnie dostarczonych części składowych Produktu i nie obejmuje innych komponentów.
7. Z wyjątkiem warunków gwarancyjnych przedstawionych powyżej, Producent w zakresie przewidzianym przez prawo, nie ponosi innej odpowiedzialności dotyczącej Produktu oraz jego użytkowania.
8. Gwarancja nie daje Użytkownikowi prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków, odszkodowania za niedogodności wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania Produktu.
9. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Aby skorzystać z niniejszej gwarancji, należy dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży albo bezpośrednio do Autoryzowanego Przedstawiciela wraz z dowodem zakupu.
Dane Gwaranta:
Conrexx Technolgy B.V.
Keurmeetserstraat 24
2984BA Ridderkerk
Holandia
Autoryzowany Przedstawiciel w Polsce:
Meiser Consulting
Ul. Swobodna 3
42-605 Tarnowskie Góry